3 juli 2017

Cursusvoorwaarden en privacy

De leiding van de cursus Boekschrijven en de cursist komen het volgende overeen:

 1. De cursist betaalt het overeengekomen cursusgeld minimaal drie maanden voor de aanvang van de cursus.
 2. Als de cursist zich twee maanden voor de aanvang van de cursus afmeldt, dan volgt de volledige restitutie van het cursusgeld.
 3. Als de cursist zich een maand voor de aanvang van de cursus afmeldt, dan volgt de halve restitutie van het cursusgeld.
 4. Als de cursist zich korter dan een maand voor de aanvang van de cursus afmeldt, dan is restitutie niet mogelijk.
 5. Als de cursist gedurende de cursus stopt met de cursus, dan is restitutie niet mogelijk.
 6. Het cursusgeld is exclusief eventuele bedragen voor de aanvraag van een ISBN, proefdruk, of andere drukkosten.
 7. Als er een les niet doorgaat (bijvoorbeeld door ziekte van de docent), dan zal deze les later ingehaald worden.
 8. De cursist behoudt te allen tijde de rechten over zijn eigen werk.
 9. Je werkt soms samen in een groep. Om te zorgen dat dat voor iedereen prettig werkt, maken we afspraken over gewenste en minder gewenste bijdragen in bijeenkomst 1. De docent bewaakt de afspraken.
 10. Hoewel er cursisten zijn die schrijven over hun leven, is slechts het schrijven een onderwerp tijdens de lessen, niet het leven.

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de aangescherpte privacywetgeving vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Eén van de eisen die de AVG stelt is dat er afspraken moeten worden gemaakt over de verwerking van gegevens. Graag informeren wij u als klant over de door ons genomen maatregelen.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Boekschrijfcursus. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen we hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a) gebruik maakt van onze diensten;

(b) via e-mail contact met ons opneemt.

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens: naam, adres, e-mailadres, bankrekeningnummer.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a) contact met u op te nemen of te onderhouden;

(b) een offerte te sturen;

(c) een factuur te sturen;

(d) de website te optimaliseren;

(e) nieuwsbrieven te verzenden.

 1. Informatie, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar

2.1 U kunt contact opnemen met ons (info@basjongenelen.nl) voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw gegevens.

 1. Beveiliging van uw gegevens

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 1. Derden

4.1 Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten (cursussen, workshops, etc.) op onze publiceren op onze website, te allen tijde wordt u hiervoor toestemming gevraagd (zie onder 2).

 1. Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 1. Wijzigingen privacyverklaring

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.